36 176 176 info@salixskole.dk

Grundoplysninger

Navn: Salix Skole
{Salix er den latinske betegnelse for slægten af piletræer.}
Adresse: Høffdingsvej 18, 2500 Valby
Tlf.nr.: +45 36 17 61 76
E-mail: info@salixskole.dk
Skolekode:  101593
Hjemmeside: www.salixskole.dk
Skoleleder: gc@salixskole.dk
Bestyrelsesformand: Murat Inal
mirali666@gmail.com
Profil: Salix skole består af undervisningsdel, SFO (fritidsordning) og busordning.
Antal klassetrin: 10 – 0. til 9.
Afdelinger: Indskoling: 0. – 4. klasse
Udskoling: 5. – 9. klasse
Antal spor: 1
Åbningstider: Morgenvagten åbner dørene kl. 7.15.
Undervisningen starter kl. 8.30. Der er læsebånd fra kl.8.30-8.50 hver morgen for alle klassetrin. Undervisningen slutter kl. 14.00 for 0. – 9. klasse, dog har 8. og 9. klasse en ekstra lektion hver onsdag og torsdag til kl. 14.55.
Tilmeldte børn kan benytte sig af skolens SFO efterfølgende.
Bemærk at der ikke er tilsyn med elever, efter eleverne har fået fri. Skolen har pligt til at føre tilsyn med eleverne, når de opholder sig på og ved skolen eller deltager i aktiviteter som skolen er medarrangør af.
Tilsynet begynder 20 minutter før undervisningen og slutter når eleverne har haft rimelig tid til at forlade skolen efter sidste lektion.
Tilsynet omfatter ikke skolevejen. Vi beder alle forældre om at hente deres børn når skoledagen er ovre, da det er ulovligt at de befinder sig på skolen uden tilsyn. Skolen har ikke tilsyn med elever efter sidste lektion.
SFO åbningstider: Mandag til fredag: 14.00 – 17.00
Transport: Skolen tilbyder busordning med to forskellige ruter.
For ruten tjek:
http://www.salixskole.dk/praktiske-info/busordning/
Skolens beliggenhed er centralt med få minutters gå-gang til Vigerslev Allé station i Valby (Zone 2).
S-tog: F
Buslinjer: 1A, 10, 132, 133
Samlet elevtal: 176 per 5. september 2018
Antal stillinger i ledelsen: 2
Antal lærerstillinger: 14
Antal pædagogmedhjælper: 1
Ringetiderne: Se vores ringetider her:
http://www.salixskole.dk/praktiske-info/ringetider/
Kontakt: Opgaverne på skolen er fordelt mellem lærere, ledere, sekretær og skolebestyrelse.

Klasselæreren varetager kontakten til hver enkelt elev og drager omsorg for klassens sociale liv.

Ønsker du at få mere at vide om et fag, er det bedst, at du henvender dig til dit barns lærer i faget – du kan finde alle lærer, som underviser dit barn, på skemaintra.

Ønsker du at drøfte den enkelte lærers undervisning, anbefales det, at du først kontakter den pågældende lærer.

Skolelederen har det overordnede pædagogiske ansvar for skolen og er personaleleder. Du kan naturligvis også henvende dig her.

Skolebestyrelsen vedtager principper for skolens indhold under hensyntagen til de overordnede rammer.
Formanden kan kontaktes via: mirali666@gmail.com

Værdigrundlag: Læs her: http://www.salixskole.dk/forside/vaerdigrundlag/
Målsætning: Læs her: http://www.salixskole.dk/forside/maalsaetning/

Salix Skole følger læseplanerne i de Nye Fælles Mål 2017, som er beskrevet i Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) af 14. december 2017.
Skolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Afgangsprøver: Salix Skole tilbyder folkeskolens 9. klasseprøver. Eleverne skal efter 9. klasse op i 7 prøver, hvoraf 5 er bundne. De to øvrige er udtræksfag, som undervisningsministeriet bestemmer hvert år.
Bundne prøvefag: Dansk – mundtlig
Dansk – skriftlig
Engelsk – mundtlig
Matematik – skriftlig
Naturfag (fysik/kemi, biologi, geografi)  – praktisk / mundtlig
Udtræksfag: Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok:

Skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab –

og én prøve fra den naturfaglige fagblok:

Biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik.

For nærmere information læs her:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Proeveterminer-proevefag-og-planer/Proevefag

Prøveplan maj/juni 2020
De skriftlige og mundtlige prøver afholdes efter følgende plan:
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proeveplan-maj-juni-2020

Projektopgaver: Der arbejdes med projektopgaver i både 8. og 9. klasse.
Terminsprøver: 7. klasse har terminsprøve i april i fagene: Dansk, engelsk, matematik

8. klasse har terminsprøve i november og april i fagene:
Dansk, engelsk, matematik, tysk

9. klasse har terminsprøve i november
Dansk, engelsk, matematik, tysk

Karakterer: I 9. klasse gives standpunktskarakterer i december og april.
De øvrige klassetrin, 4.-8. klasse, får karakterblade i december (inden juleferien) og i juni (inden sommerferien).I indskolingen arbejdes ud fra en evalueringsmodel/elevplan, der er tilpasset elevernes alder, og som sikrer, at den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling følges i tæt samarbejde med forældrene.Detaljerede information omkring Salix Skolens skole-hjem-samarbejdet:

http://www.salixskole.dk/paedagogik/skole-hjem-samarbejde/