36 176 176 info@salixskole.dk

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 21. april 2017, kl. 18.00 på Salix Skole, Høffdingsvej 18, 2500 Valby.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
4.a. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
4.b. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
5. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt