36 176 176 info@salixskole.dk

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 13. april 2018, kl. 17.00 – 19.00 på Salix Skole, Høffdingsvej 18, 2500 Valby.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
4.a. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
4.b. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
5. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt