36 176 176 info@salixskole.dk

MÅLSÆTNING

Salix Skole skal være et positivt alternativ til folkeskolen.

Skolen søger at skabe et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang.

Salix Skole vil styrke elevernes faglige kundskaber, specielt indenfor de boglige fag. Der lægges vægt på en ekstra indsats inden for fagene dansk, engelsk og matematik.

Eleverne skal opnå kompetencer, så de kan begå sig i det danske samfund. Eleverne skal lære at vise ansvarlighed både over for sig selv og deres omgivelser.

Skole-hjem samarbejdet er vigtigt for at eleverne oplever en helhed i hverdagen. Til alle forældremøder og forældrekonsultationer forventes der fremmøde fra forældrenes side. Ved faglige, personlige eller sociale udfordringer kontaktes forældrene. Derudover afholder skolen forskellige forældrearrangementer som f.eks. klassesammenkomster, Salix Festdag, dimission m.m.

Skolen lægger vægt på at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kulturelle baggrund, retten til at være forskellig respekteres og underbygges. Eleverne på skolen skal udvise respekt for kultur- og meningsforskelle, så eleverne lærer at respektere egen samt andres religion, kultur og holdninger. Eleverne skal undervises i demokrati og åndsfrihed, ligesom dagligdagen skal indeholde elementer af dette.

Skolen skal generelt afspejle samfundet uden for skolen. Afgangseleverne skal så vidt muligt optages på ungdomsuddannelserne.