36 176 176 info@salixskole.dk

Salix Skole en friskole i Valby, København

Eleverne skal opnå kompetencer, så de kan begå sig i det danske samfund.
Eleverne skal lære at vise ansvarlighed både over for sig selv og deres omgivelser.

Fastelavn

På Salix Skole holder vi fastelavnsfest for indskolingen (0. – 4. klasse).
Børnene møder udklædt på skolen, der bliver ”slået katten af tønden” , udpeget konger og dronninger, og alle på skolen får fastelavnsboller.

Skole-hjem samarbejde

Læs mere om forældremøder og skole/hjem samtaler på Salix skolen.

Lejrskoler på Salix Skole

På Salix Skole tager vi på lejrskole i 4. klasse til Helsingør, i 6. klasse til Bornholm og i 8. klasse til London.

AL-KA-LÆR

På Salix Skole er alle indskolingslærerne, der underviser i dansk, uddannet ALKALÆR-undervisere.

Kompetenceudvikling for lærere

Lærerne videreuddanner sig i forskellige kurser, såsom den første læsning-Alkalær, Fri for Mobberi, AKT, prøveformerne i udskolingen, ordblindhed, læsevanskeligheder, faglig læsning, matematik i indskolingen, Geogebra, CL, førstehjælpskursus, klasseledelse.

Aktivt elevråd

Salix Skole har et meget aktivt elevråd, som sætter masser af spændende aktiviteter i gang og er med til at gøre eleverne fortrolige med de demokratiske procedurer og spilleregler som gælder udenfor skolens mure.

SALIX SKOLE – EN SKOLE FOR ALLE 

 

Salix Skole stræber efter at skabe et skolemiljø i stabile og trygge rammer, hvor lærerne, ledelsen, eleverne og forældrene udviser og oplever gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang fra 0. – 9. klasse.
Salix Skole bakker op om de nationale mål, om at skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Skolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. 

Gennem et stærkt fagligt fokus gøres eleverne parat til ungdomsuddannelserne og gennem et stærkt dannelsesmæssigt fokus videregives forståelsen af at være et individ i skolens og samfundets fællesskab med hvad dertil hører af ansvarlighed, rettigheder, tolerance og engagement.
Skolen stræber efter at gøre eleverne til livsduelige, selvforvaltende medborgere.
 

Skoledagen er struktureret i faste rammer i klasser på højst 20 elever, hvor der er tætte, åbne og tillidsfulde relationer mellem elever, lærere, ledelse og forældre. Hverdagen begynder med læsebånd inden fagene går i gang. I frikvartererne leger alle med hinanden, og de større elever lærer de små elever forskellige lege gennem legepatruljeaktiviteten.

Gennem året har vi mange indsatser for at passe på alles trivsel og læring:
AKT, sociale arrangementer arrangeret af forældrerepræsentanterne, elevrådstiltag som læsevenner, englevenner, lektiecafe, KFE, arbejde med Fri for mobberi i indskolingen, Antimobbekursus (om nødvendigt), festdage, elevsamtaler 2 gange om året, PPR-møder månedligt, netværksmøder, klassens tid, hvor vi arbejder med relevante temera og holder strukturerede klassemøder, SSF på tværs af fagene samt et udvidet forældresamarbejde.

Lærerne holder sig opdaterede og resultatorienterede gennem efteruddannelse, kurser og på vores egne pædagogiske møder, hvor vi inviterer eksperter ind til at undervise. Man kan følge med i skolens hverdag på SkoleIntra, på hjemmesiden og på skolens Instagram-profil. 

Salix Skole er medlem af