36 176 176 info@salixskole.dk

Salix Skole skal være et positivt alternativ til folkeskolen

Eleverne skal opnå kompetencer, så de kan begå sig i det danske samfund.
Eleverne skal lære at vise ansvarlighed både over for sig selv og deres omgivelser.

Fastelavn

På Salix Skole holder vi fastelavnsfest for indskolingen (0. – 4. klasse).
Børnene møder udklædt på skolen, der bliver ”slået katten af tønden” , udpeget konger og dronninger, og alle på skolen får fastelavnsboller.

Skole-hjem samarbejde

Læs mere om forældremøder og skole/hjem samtaler på Salix skolen.

Lejrskoler på Salix Skole

På Salix Skole tager vi på lejrskole i 4. klasse til Helsingør, i 6. klasse til Bornholm og i 8. klasse til London.

AL-KA-LÆR

På Salix Skole er alle indskolingslærerne, der underviser i dansk, uddannet ALKALÆR-undervisere.

Kompetenceudvikling for lærere

Lærerne videreuddanner sig i forskellige kurser, såsom den første læsning-Alkalær, Fri for Mobberi, AKT, prøveformerne i udskolingen, ordblindhed, læsevanskeligheder, faglig læsning, matematik i indskolingen, Geogebra, CL, førstehjælpskursus, klasseledelse.

Aktivt elevråd

Salix Skole har et meget aktivt elevråd, som sætter masser af spændende aktiviteter i gang og er med til at gøre eleverne fortrolige med de demokratiske procedurer og spilleregler som gælder udenfor skolens mure.

Salix Skole skal være et positivt alternativ til folkeskolen

Skolen søger at skabe et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang – siden 2006.

Salix Skole vil styrke elevernes faglige kundskaber, specielt indenfor de boglige fag. Der lægges vægt på en ekstra indsats inden for fagene dansk, engelsk og matematik.

Eleverne skal opnå kompetencer, så de kan begå sig i det danske samfund. Eleverne skal lære at vise ansvarlighed både over for sig selv og deres omgivelser.

Skole-hjem samarbejdet er vigtigt for at eleverne oplever en helhed i hverdagen. Der forventes fremmøde til alle forældremøder og forældrekonsultationer fra forældrenes side. Ved faglige, personlige eller sociale udfordringer kontaktes forældrene. Derudover afholder skolen forskellige arrangementer som f.eks. klassesammenkomster, Salix Festdag, dimission m.m.

Skolen lægger vægt på at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kulturelle baggrund, retten til at være forskellig respekteres og underbygges. Eleverne på skolen skal udvise respekt for kultur- og meningsforskelle, så eleverne lærer at respektere egen samt andres religion, kultur og holdninger. Eleverne skal undervises i demokrati og åndsfrihed, ligesom dagligdagen skal indeholde elementer af dette.

Skolen skal generelt afspejle samfundet uden for skolen. Afgangseleverne skal så vidt muligt optages på ungdomsuddannelserne.

Salix Skole er medlem af