36 176 176 info@salixskole.dk

Vedtægter for Salix Skole Elevforening

§ 1 Foreningens navn er Salix Skole Elevforening

§ 2 Foreningens hjemsted er Salix Skole, Høffdingsvej 18, 2500 Valby

§ 3 Formål

Foreningens formål er

  • at bygge bro mellem skolen, tidligere elever og samfundet ved at skabe et fagligt og socialt netværk gennem forskellige aktiviteter som mentorordning, middage, foredrag mm.
  • at støtte skolens arbejde inden for rammerne af skolens vedtægter og værdigrundlag

§ 4 Medlemskab

Stk. 1
Enhver afgangselev, tidligere elev, tidligere eller nuværende ansatte og ven af Salix Skole kan optages som medlemmer af Salix Skole Elevforening.

Stk. 2
Medlemskab er ikke baseret på betaling af kontingent.

Stk. 3
Alt arbejde i elevforeningen er på frivillig basis, og der vil ikke forefindes lønninger af nogen art.

Stk. 4
Ved tilmelding til foreningen giver man samtidig tilsagn til at foreningen må kontakte vedr. arrangementer og møder.

Stk. 5
Størstedelen af foreningens arrangementer er kun for foreningens medlemmer, men en bredere kreds kan inviteres.

Stk. 6
Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer ved grove misligholdelse af medlemskab.

§ 5 Valg af bestyrelse

Stk.1
Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling og kan bestå af op til 10 medlemmer, hvoraf det ene medlem er en repræsentant (dimittendansvarlig) for Salix skoles ansatte.

Stk. 2
Derudover kan der tilknyttes en 9.kl. repræsentant for det indeværende skoleår til bestyrelsen.

Stk. 3
Bestyrelsen konstitueres på første møde efter generalforsamlingen med en forperson og en næstforperson.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år før skoleårets udgang, dvs. senest i juni måned, i forbindelse med det årlige elevmøde. Indkaldelse hertil sker med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 2
Forslag til behandling på generalforsamlingen fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt tilkendegiver et ønske herom, samt når bestyrelsen finder det nødvendigt.

På den ordinære generalforsamling foretages:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningsåret
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  4. Eventuelt

    § 7 Bestyrelsesmøder

Stk. 1
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder minimum 4 gange årligt. Forpersonen indkalder bestyrelsen med mindst 7 dages varsel.

Stk. 2
Forpersonen udsender dagsorden senest 3 dage før afholdelse af bestyrelsesmøderne. Forslag til dagsorden skal sendes senest 5 dage før afholdelse af bestyrelsesmødet.

Stk. 3
Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.

§ 8 Støtte til bestyrelsesarbejde

Stk. 1 Salix skole kan støtte bestyrelsesarbejdet af foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtagelse på generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kræves der til ændring af foreningens vedtægter, at minimum halvdelen af bestyrelsen er til stede.

§ 10 Nedlæggelse

Beslutning om nedlæggelse af foreningen træffes af bestyrelsen – sammen med skolelederen.

§ 11 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær af to bestyrelsesmedlemmer – sammen med skolelederen.

Vedtaget således den 6. 10. 2022