36 176 176 info@salixskole.dk

Evaluering af skolens samlede undervisning

I bekendtgørelse om lov om gennemsigtighed i uddannelserne og åbenhed samt friskoleloven kræves det, at en fri grundskole gennemfører evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejder en opfølgningsplan for evalueringen og offentliggør dette resultat på skolens hjemmeside.

På Salix skole er evaluering en hel naturlig del af undervisningen – startende fra de yngste klasser og indtil eleverne aflægger Folkeskolens Afgangsprøver, FP9.

Formålet med evalueringerne er at få afklaret, om der er elever, der har brug for ekstra hjælp og støtte, eller om der er elever, der har brug for yderligere udfordringer – samt om undervisningen er i overensstemmelse med ”Fælles mål”. Samtidig er evalueringen også et redskab for den enkelte lærer, der medvirker til at optimere undervisningen af elevgrupper og enkeltelever, så eleverne så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger med skolens fastsatte slutmål.

Hver enkelt lærer evaluerer elevernes udbytte af undervisningen og egen undervisning løbende. Dette gøres på mange forskellige måder og med forskellige metoder.

Desuden foretages evaluering på udvalgte klassetrin, hvad angår fagligt udbytte samt trivsel.

AFGANGSPRØVER

Folkeskolens afgangsprøver – mundtlige og skriftlige.

PRØVER OG TEST

  • 7. klasse: afholder skriftlige terminsprøver i dansk og matematik inden sommerferien.
  • 8. klasse: afholder skriftlige terminsprøver i efteråret og inden sommerferien i dansk, engelsk, matematik og tysk.
  • 9. klasse: afholder skriftlige terminsprøver i efteråret og inden sommerferien går eleverne til FP9-afgangsprøve.
  • Mat prøver fra 1.-9.kl
  • Standardiserede læse og staveprøver fra 1.-9.kl
  • Sprog og bogstavscreening i børnehaveklasserne i april ud fra Alkalær.
  • Sprogvurderingstest og matematiktest for 0. klasse
  • Faglærere anvender diverse test med henblik på løbende evaluering.
  • Desuden anvendes en række individuelle test, såfremt en elevs faglige niveau måtte give anledning til bekymring.

ELEVSAMTALER

Hvert år har klasselæreren en samtale med hver enkelt elev. Der er fokus på trivsel, indstillingen til skolearbejdet og det faglige udbytte.

AFDELINGSTEAMS

Skolens lærere er organiseret i afdelingsteam med 15 skemalagt teammøde. Denne struktur er med til at styrke lærernes samarbejde – herunder planlægning og evaluering af undervisningen – samt øget fokus på faglig udvikling og trivsel for hele klassen og den enkelte elev.

SKOLEHJEMSAMTALER

Elevplaner og karakterblade følges op af skolehjemsamtaler, hvor forældre og elever i samarbejde med faglæreren taler om fagligt standpunkt samt fokuspunkter, der skal arbejdes med i den kommende periode.

KARAKTERBLAD

På 7., 8. og 9. årgang modtager elever og forældre to gange årligt skriftligt vidnesbyrd i form af karakterblade.

 

ELEVPLANER

Systematisk evaluering af alle elever – i hovedfagene samt udvalgte fag for 1.-6. kl. Elevplanerne er udviklet af skolens faglærere og fungerer som lærernes arbejdsredskab til at følge med i elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling.

FAGTEAMS

Lærerne mødes 2-3 gange årligt i fagteams for at drøfte fagspecifikke og fagdidaktiske emner.

UNDERVISNINGSMILJØET

Undersøges hvert 3 år. Undersøgelsen kan ses her.

EKSTERNT TILSYN

Skolens tilsynsførende vurderer hvert år undervisningen og udarbejder en beretning om tilsynet.
Tilsynsberetningen kan ses her.

Skolens samlede evaluering evalueres løbende gennem året på pædagogiske møder, lærerrådsmøder og i skolens ledelsesteam. Således har skolens og elevernes samlede udbytte været drøftet på pædagogiske dage med opfølgning på lærerrådsmøderne.