36 176 176 info@salixskole.dk

Skolens ordensregler

 

Det er en enhver lærers pligt og ansvar at håndhæve skolens ordensreglement.

Det er kun skolens ledelse som kan dispensere for reglementet.

Skolen forventer:

  • At undervisningen foregår i god ro og orden.
  • At eleven behandler sine kammerater ordentligt.
  • At elevens samvær med kammerater og lærere er præget af gensidig respekt, tryghed og tillid.

 

Elever på skolen har pligt til:

  • At møde til tiden.
  • Udføre det arbejde læreren pålægger dem.
  • At vise hensyn og respekt for andre.
  • At være med til passe på skolen, og holde den pæn.
  • At altid følge de anvisninger som læreren giver.
  • At i alle forhold udvise god og ordentlig opførsel.
  • At opføre sig ordentligt på vej til og fra skole.

 

Elevfravær

Ved sygdom eller anden forhindring skal man melde det på Forældreintra under kontaktbogen, hvor man skal sætte flueben på alle lærerne tilknyttet klassen inden kl.8.30 – ellers vil elevernes fravær blive registreret som ulovligt.

Elever der ikke er kommet til skolen i 10 dage gives forældre en advarsels brev.

Ved 15 dage indkaldes forældre til møde.

Ved 20 dages fravær underrettes kontoret og forældre indkaldes til møde med skoleleder.

 

Frikvarter

Eleverne må ikke forlade skolen i frikvarteret. Dog må 7.-9. klasse med tilladelse fra hjemmet.

1.-4. klasses elever må ikke opholde sig i klasselokalerne i frikvarteret. Lokalerne skal aflåses efter endt lektion.

 

Når der undervises

Eleverne må ikke forlade skolen uden opsyn medmindre skoleleder eller souschef har givet lov. Lærere kan ikke give elever lov til at forlade skolen. Den pågældende lærer skal følge med eleverne i sådant et tilfælde.

Toiletbesøg i timerne skal begrænses til et minimum. Elever fra 4.-9. klasse skal lære at holde sig til frikvarteret.

 

Skolegården

Der må kun spilles med en læder-fodbold i skolegårdens overdækket boldbane. På de andre baner må der kun benyttes bolde af plast eller skum. Bolde mindre og/eller hårdere end en tennisbold må ikke bruges skolegården af hensyn til nabobilerne.

 

Mobiltelefoner

Det er ikke tilladt for elever at have mobiltelefoner fremme på skolen. Den skal afleveres i første lektion til den ansvarlige lærer og udleveres efter sidste lektion. Dog kan en lærer godt vælge at udlevere dem hvis det er til undervisnings brug.

Brud på reglen fører som udgangspunkt til at mobiltelefonen bliver konfiskeret og udleveret til skolelederen eller elevens forældre i 3 dage.

Det er strengt forbudt at filme/optage andre med sin mobiltelefon/pc/tablet eller anden elektronisk apparat på skolen, i frikvartererne, i bussen og lægge det ud på de sociale medier. Brud på reglen fører som udgangspunkt til en indkaldelse i form af en alvorlig samtale med skolelederen.

 

Slik, sodavand og lignende.

Salix skole går op i en sundere skolegang, derfor er slik, sodavand og lignende usunde varer forbudt på skolens område. Ved fødselsdage og andre særlige dage må eleverne dog godt medbringe til uddeling i deres klasse.

 

Konflikter

Hvis der opstår konflikter mellem to eller flere elever, skal eleverne først forsøge at løse konflikten selv gennem kommunikation med lærerens hjælp. Hvis dette ikke hjælper kontaktes ledelsen.

 

Hærværk/graffiti

Elever som udøver hærværk eller graffiti vil som minimum blive gjort erstatningspligtige, og som hovedregel blive bortvist fra skolen.

 

Til og fra skole

Elever som går på Salix skole skal opføre sig ordentlig på vej til og fra skole. Såfremt en elev overtræder reglerne vil det som udgangspunkt føre til en mundtlig tilrettevisning. I tilfælde af gentagelser eller særligt grove forseelser vil medføre yderligere konsekvenser.