36 176 176 info@salixskole.dk
Navn: Salix Skole
{Salix er den latinske betegnelse for slægten af piletræer.}
Adresse: Høffdingsvej 18, 2500 Valby
Tlf.nr.:

+45 36 17 61 76

Telefontid: 8.30 – 14.30

Kontakt vedr. skolepenge, SFO og busordning kan ske mandag, onsdag, fredag mellem 9.00-13.00.

 

E-mail (sikker mail):

info@salixskole.dk 

Skolekode:  101593
Hjemmeside: www.salixskole.dk
Skoleleder: Gökhan Camur
gc@salixskole.dk
Kontakt til skolebestyrelsen: bestyrelse@salixskole.dk
Profil: Salix skole består af undervisningsdel, SFO (fritidsordning) og busordning siden 2006.
Antal klassetrin: 10 – 0. til 9.
Afdelinger: Indskoling: 0. – 4. klasse
Udskoling: 5. – 9. klasse
Antal spor: 1
Åbningstider: Morgenvagten åbner dørene kl. 7.30.
Undervisningen starter kl. 8.30. Der er læsebånd fra kl.8.30-8.50 hver morgen for alle klassetrin. Undervisningen slutter kl. 14.00 for 0. – 6. klasse. Udskolingsklasserne, dvs. 7., 8. og 9. klasse kan have en eller to yderligere lektioner afhængig af deres skoleskema.
Tilmeldte børn kan benytte sig af skolens SFO efterfølgende.
Bemærk at der ikke er tilsyn med elever efter eleverne har fået fri, hvis de ikke er tilmeldt skolens SFO. Skolen har pligt til at føre tilsyn med eleverne, når de opholder sig på og ved skolen eller deltager i aktiviteter som skolen er medarrangør af.
Tilsynet begynder 20 minutter før undervisningen og slutter når eleverne har haft rimelig tid til at forlade skolen efter sidste lektion.
Tilsynet omfatter ikke skolevejen. Vi beder alle forældre om at hente deres børn når skoledagen er over, da det er ulovligt at de befinder sig på skolen uden tilsyn. Skolen har ikke tilsyn med elever efter sidste lektion.
SFO åbningstider:

Mandag – torsdag:    14.00 – 17.00
Fredag:                       14.00 – 16.30

Transport: Skolen tilbyder busordning. For skolebussens rute tjek:
http://www.salixskole.dk/praktiske-info/busordning/
Skolens beliggenhed er centralt med få minutters gå-gang til Vigerslev Allé station i Valby (Zone 2).
S-tog: F
Buslinjer: 11, 23, 133
Samlet elevtal: 175 per 5. september 2023
Antal stillinger i ledelsen:    2
Antal lærerstillinger:             15
Antal SFO personale: 2
Ringetiderne: Se vores ringetider her:
http://www.salixskole.dk/praktiske-info/ringetider/
Kontakt:

Opgaverne på skolen er fordelt mellem lærere, ledere, sekretær og skolebestyrelse.

Klasselæreren varetager kontakten til hver enkelt elev og drager omsorg for klassens sociale liv.

Ønsker du at få mere at vide om et fag, er det bedst, at du henvender dig til dit barns lærer i faget – du kan finde alle lærer, som underviser dit barn, på skoleintra.

Ønsker du at drøfte den enkelte lærers undervisning, anbefales det, at du først kontakter den pågældende lærer.

Skolelederen har det overordnede pædagogiske ansvar for skolen og er personaleleder. Du kan naturligvis også henvende dig her.

Skolebestyrelsen vedtager principper for skolens indhold under hensyntagen til de overordnede rammer.

Værdigrundlag: Læs her: http://www.salixskole.dk/forside/vaerdigrundlag/
Målsætning:

Læs her: http://www.salixskole.dk/forside/maalsaetning/

Salix Skole følger de vejledende læseplaner i Fælles Mål, som er beskrevet i Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål).
Skolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Afgangsprøver: Salix Skole tilbyder folkeskolens 9. klasseprøver. Eleverne skal efter 9. klasse op i 7 prøver, hvoraf 5 er bundne. De to øvrige er udtræksfag, som undervisningsministeriet bestemmer hvert år.
Bundne prøvefag: Dansk – mundtlig
Dansk – skriftlig
Engelsk – mundtlig
Matematik – skriftlig
Naturfag (fysik/kemi, biologi, geografi)  – praktisk / mundtlig
Udtræksfag:

Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok:

Skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab –

og én prøve fra den naturfaglige fagblok:

Biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik.

Prøveplan maj/juni 2024
De skriftlige og mundtlige prøver afholdes efter følgende plan:
Prøveplan 2024

Valgfag:

Salix skole udbyder valgfag i madkundskab i 7. og 8. klasse.

Valgfaget afsluttes med en prøve på 8. klassetrin.

Projektopgaver: Der arbejdes med projektopgaver i både 8. og 9. klasse.
Terminsprøver:

7. klasse har terminsprøve omkring marts/april i fagene: Dansk, engelsk, matematik

8. klasse har terminsprøve i november og igen omkring marts/april i fagene:
Dansk, engelsk, matematik, tysk

9. klasse har terminsprøve i november
Dansk, engelsk, matematik, tysk

9. klasse har derudover også øveprøver i januar måneden.

Karakterer:

I 7. – 9. klasse gives standpunktskarakterer i november og juni.

I de øvrige klassetrin arbejdes der ud fra en evalueringsmodel/elevplan, der er tilpasset elevernes alder, og som sikrer, at den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling følges i tæt samarbejde med forældrene. Elevplanerne udleveres i oktober/november og april/juni måned (inden skole/hjem samtalerne).

Detaljeret information omkring Salix Skolens skole-hjem-samarbejdet kan findes her:

http://www.salixskole.dk/paedagogik/skole-hjem-samarbejde/