36 176 176 info@salixskole.dk
Tilsynsførende

Tilsynsførende fra skoleåret 2021/2022: Sussie Isaksen

Tilsyn 2023 / 2024

For at se tilsynsrapporten 2023/2024 klik her.

Tilsyn 2022 / 2023

For at se tilsynsrapporten 2022/2023 klik her.

Tilsyn 2021 / 2022

For at se tilsynsrapporten 2021/2022 klik her.

Tilsyn 2020 / 2021

For at se tilsynsrapporten 2020/2021 klik her.

Tilsyn 2019 / 2020

For at se tilsynsrapporten 2019/2020 klik her.

Tilsyn 2018 / 2019

For at se tilsynsrapporten 2018/2019 klik her.

Tilsyn 2017/2018

For at se tilsynsrapporten 2017/2018 klik her.

Tilsyn 2016/2017

For at se tilsynsrapporten 2016/2017 klik her.

Tilsyn 2015/2016
Tilsyn 2014/2015

Besøg på Salix Skole

Skole.nr: 101593

I skoleåret 2014­15 har der været gennemført tilsyn af certificeret tilsynsfører Mehmet Kutlu.

Der har været ført tilsyn med følgende klasser: 3. klasse og 5. klasse i dansk, musik og håndarbejde.

Skolen generelt:

Skolen gør meget for, at elever, lærere og gæster føler sig taget godt i mod.
Der hersker en god, venlig og respektfuld atmosfære både blandt personalet og mellem eleverne.
Lærerne er engagerede i deres undervisning, og de har en god kontakt til eleverne.
Skolens personale er ambitiøs, og ledelsen bakker meget gerne op omkring lærernes efteruddannelse.

Skolen har to lærere med AKT-uddannelsen, og alle lærere i indskolingen har været på alkalær uddannelsen.
Jeg har fået at vide af skolelederen, at skolen også ville uddanne sine lærere i førstehjælp.

Skolen har læsning hver dag de første 20 min. i alle klasser. Skolelederen pointerede, at de med læsningen kan se en positiv udvikling i elevernes faglighed i forhold til især danskfaget, men også de øvrige fag. Skolen tager hånd om elever med vanskeligheder gennem læseløft, forbyggende undervisning, lektiecafe fra 5.-9. klasse, som er obligatorisk for eleverne. Endvidere har skolen etableret klubaktiviteter på skolen, heriblandt fitness, musik, engelsk og kor efter skoletid.

Skolen stiller høje krav til eleverne, og de bliver målt gennem brug af test i fagene dansk og matematik primært, men også løbende gennem mindre test i de øvrige fag, hvorved skolen sikrer elevernes faglige progression udvikling. Skolen følger Fælles Mål i de fleste fag.
De kreative fag som sløjd og madkundskab tilgodeses i skolens årlige emne- og klasselæreruge, og hertil har skolen lavet egne undervisningsplaner, som står mål med, hvad der forventes i folkeskolen.

Faglig vurdering af undervisningen:

Undervisningen lever klart op til kravene i Fælles Mål. Elevernes niveau på Salix Skole er fuldt på højde med, hvad man kan forvente på de respektive klassetrin. Eleverne er dygtige, velforberedte og engagerede i det faglige stof. Skolen får gode resultater i folkeskolens afgangsprøver.

Konklusion:

Det vurderes, at

 • Undervisningen på Salix Skole, herunder skolens mål for undervisningen, lever op til de krav, der gælder.
 • Salix Skole forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed, demokrati og folkestyre.
 • Forholdet mellem eleverne og mellem lærere og elever følger skolens normer og værdigrundlag.

Mehmet Kutlu
Certificeret Tilsynsfører februar 2015

Tilsyn 2013/2014

Tilsynsbesøgs datoer: Februar: 25. april-2014
Maj: 27. maj -2014

Tilsynserklæring for Salix Skole

Jeg har i forbindelse med tilsyn været på Salix skole i februar og i maj månederne. Helhedsindtrykket på skolen ligner meget sidste års vurdering. Skolen faglige niveau og generelle aktiviteter er tilfredsstillende. Skolen bruger bøger fra Gyldendal og Alinea og andre gode undervisningsmaterialer.

Ved besøget i maj måned, talte jeg med skolelederen om den nye skolereform og hvordan skolen havde tænkt sig og implementere dele af den på skolen. Skolelederen fortalte at skolen adopterer alle elementerne i skolens dagligdag, bl.a. obligatorisk lektiecafe fra 4.-8 klasser, forbyggende undervisning for 7.-9.klasser og mere bevægelse i timerne. Eleverne fra 0.-3 klasse vil også have obligatorisk SFO, som man vil kalde kreativ timer på skolen. Skoledagene vil blive fra 8.30 -15.00 for eleverne. Lærerne skal også lave hjemmebesøg i alle klasser.

I forbindelse med besøget har jeg været inde hos 1. klasse og 6. klasse og overværet musik, matematik, idræt og natur/teknik.

Skolens lærere virker meget dygtige og meget engageret i deres undervisning. Elevernes faglige niveau er tilfredsstillende. Tonen på skolen er god og der er meget ro på gangene når undervisningen går i gang.
Salix skolens værdier, mål, mission mv. som er udlagt på hjemmesiden genfinder jeg i dagligdagen på mine tilsynsbesøg. Jeg oplever, at der i høj grad er sammenhæng mellem de værdier og holdninger man giver udtryk for, og det man gør i praksis.

Min samlede vurdering er, at Salix skole fuldt ud lever op til de faglige krav i de enkelte fag, som der stilles på de pågældende klassetrin, og at lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre overholdes.

Jeg takker alle lærere, elever, ledelse, bestyrelse på skolen og ønsker Salix skole fortsat held og lykke.

Mehmet Kutlu
Certificeret Tilsynsførende

Tilsyn 2012/2013

Salix Skole
Høffdingsvej 18,
2500 Valby

Tilsynserklæring for Salix Skole 15.3 – 2013

I skoleåret 2012-2013 har jeg været på besøg på Salix skole en gang i marts. Det planlagte besøg i april blev desværre ikke til noget pga. af lockouten.

Jeg har overværet 3. og 4.kl. I matematik og 8.kl. i dansk.

Salix skole er en både fagligt og socialt velfungerende skole. Der er både rummelighed og respekt elever imellem og mellem lærere og elever. Stemningen og tonen på skolen er god, og som altid føler jeg mig meget velkommen – både blandt elever og ansatte.

Salix skolens værdier, mål, mission mv. som er udlagt på hjemmesiden genfinder jeg i dagligdagen på mine tilsynsbesøg. Jeg oplever, at der i høj grad er sammenhæng mellem de værdier og holdninger man giver udtryk for, og det man gør i praksis.

I alle de fag jeg har fulgt ligger elevernes niveau på et absolut tilfredsstillende niveau.

Min samlede vurdering er, at Salix skole fuldt ud lever op til de faglige krav i de enkelte fag, som der stilles på de pågældende klassetrin, og at lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre overholdes.

Denne gang mødte jeg en meget glad og stolt leder som kunne fortælle mig at samtlige afgangselever er levet vurderet uddannelsesparat til kommende gymnasiale uddannelser eleverne havde ønsket.

Jeg takker alle lærere, elever, ledelse, bestyrelse på skolen og ønsker Salix skole fortsat held og lykke.

Mehmet Kutlu

Certificeret Tilsynsførende

Tilsyn 2011/2012

Salix Skole
Høffdingsvej 18,
2500 Valby

Tilsynserklæring for Salix Skole 21.6 – 2012

Jeg har tidligere på året aflagt uanmeldte besøg på skolen og blevet taget rigtig godt imod både af skolelederen Cömert Kücükakin og lærerværelset som virkede meget engagerede. Jeg har ligeledes oplevet meget glade elever på skolen.

Jeg har inden sommerferien overværet engelsk undervisning i 7.kl (2 timer), matematik undervisning i 4.kl (2 timer) og dansk undervisning i 6.kl (2 timer). I klasserne oplevede jeg, at undervisningen var pædagogisk tilrettelagt og velstruktureret. Der var en god omgangstone både inde på lærerværelset, mellem de ansatte og i klasserne. Skolen har skemalagt musik og billedkunst fra 1-6 klassetrin, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab er tilrettelagt i emneugerne som kreativitets fag.

På baggrund af det har jeg udarbejdet tilsynsrapport i henhold til Bekendtgørelse om friskoler, hvor det fremgår, at tilsynet bl.a. omfatter følgende punkter:

 • Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk.
 • Tilsynets vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • Tilsynets vurdering af, om skolen overholder kravet i loven om folkeskolen § 1 stk2, om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
 • Tilsynets vurdering af, at undervisningssproget er dansk.

Jeg kan ud fra mit besøg konkludere, at undervisningen og de anvendte undervisningsmaterialer fuldstændigt lever op til de krav som man stiller til folkeskolen.

Mehmet Kutlu

Certificeret Tilsynsførende 28.6-2012

Tilsyn 2010/2011

Salix Skole
Høffdingsvej 18,
2500 Valby

Helhedsindtryk

Salix skole virker som en skole, hvor der hersker en god, tryg og glad stemning.

Testresultater i matematik RM-prøver og i dansk SL-prøver i klasserne 3.-9. klasse og årsplanerne for de diverse fag har vist mig at skolens faglige niveau vurderes til at være tilfredsstillende. Skolen bruger og anvender på alle klassetrin undervisningsbøger som er gode og egnet i undervisningen.

Skolens lærere virker engagerede og fag-fagligt dygtige og har en behagelig måde, at omgås eleverne på.

Skolen har undervisning i alle fag som det kræves i folkeskolerne. Endvidere tilbydes modersmålsundervisning i klasserne fra 0.klassetrin til 6. klassetrin.

Besøgs dagene har været 16.september 2010 og 10. februar 2011.

Jeg har besøgt skolen 2 gange i skoleåret og haft møde med skolelederen Sami Kücükakin og de lærere, hvis fag jeg har observeret.

Iagttagelse af følgende fag og klasser: natur/teknik i 3. klasse, tysk i 7. klasse, musik i 3. klasse

 • Iagttagelse af følgende fag og klasser: engelsk i 4. klasse, dansk i 8.klasse, matematik i 5. klasse

Undervisningen var præget af klasseundervisning, makkerarbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde.

På baggrund af det har jeg udarbejdet tilsynsrapport i henhold til Bekendtgørelse om friskoler, hvor det fremgår, at tilsynet bl.a. omfatter følgende punkter:

 • Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk.
 • Tilsynets vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • Tilsynets vurdering af, om skolen overholder kravet i loven om folkeskolen § 1 stk2, om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
 • Tilsynets vurdering af, at undervisningssproget er dansk.

Mehmet Kutlu

Certificeret Tilsynsførende 5/4 2011

Tilsyn 2009/2010

A. Tilsynet med skolen er foretaget af:

Ingrid Brandt, pædagogisk lederkonsulent i Børne- og Ungdomsforvaltningen, distrikt Valby, Københavns kommune.

B. Tilsynsperioden:

Skoleåret 2009-2010

C. Helhedsindtryk:

Helhedsindtryk

Helhedsindtrykket svarer til sidste års konklusion.

Skolen fremstår som en veldrevet skole, hvor der hersker en god, tryg og glad stemning.

Det faglige niveau vurderes til at være tilfredsstillende og skolen har gode og nye undervisningsmaterialer.

De fysiske forhold er endnu ikke optimale, men det er mit indtryk, at der arbejdes på yderligere renoveringer og tilbygninger eller en helt anden bygning.

Skolens lærere virker engagerede og fag-fagligt dygtige og har en behagelig måde, at omgås eleverne på.

D. Stillede krav til skolen:

E. Rådgivning og vejledning:

Hvis skolen fortsat skal ligge på den nuværende adresse, anbefales det, at der etableres et nyt naturfagslokale/naturfagsområde, med en højere grad af sikkerhed og inventar.

Den tilsynsførende har anbefalet skolelederen at bruge de afsatte efteruddannelsesmidler til egentlig efteruddannelse af færre lærere (diplomuddannelser o.lign.) i stedet for til kortere kurser for mange lærere.

F. Aftaler mellem tilsynsmyndighed og skole (Fx aftaler om opfølgning, aftale om dato for næste tilsyn):

Ingen aftaler foretaget med henvisning til ændringerne i reglerne for tilsyn, som træder i kraft 1. august 2010.

G. Andet:

Dato:Valby den 7. juni 2010

Tilsynsførendes underskrift:

Ingrid Brandt

Tilsyn 2008/2009

A. Tilsynet med skolen er foretaget af:

Ingrid Brandt, pædagogisk lederkonsulent i Børne- og Ungdomsforvaltningen, distrikt Valby, Københavns kommune.

B. Tilsynsperioden:

Januar 2009

C. Helhedsindtryk:

Skolen fremstår som en veldrevet skole, hvor der hersker en god, tryg og glad stemning.

Det faglige niveau vurderes til at være tilfredsstillende og skolen har gode og nye undervisningsmaterialer.

De fysiske forhold er endnu ikke optimale, men det er mit indtryk, at der arbejdes på yderligere renoveringer og tilbygninger.

Skolens lærere virker engagerede og fag-fagligt dygtige og har en behagelig måde, at omgås eleverne på.

D. Stillede krav til skolen:

E. Rådgivning og vejledning:

Det anbefales, at der indrettes et musiklokale, hvor der er plads til at eleverne både kan røre sig (danse m.m.) og musikalsk udfoldelse (instrumental spil m.m.). Skolens leder oplyste, at skolen har instrumenter til musikundervisningen og at der ved den kommende renovering vil blive indrettet et fælles faglokale til håndarbejde og musik.

Mit generelle indtryk er, at skolen opretholder et tilfredsstillende fagligt niveau. Dog vil jeg foreslå, at skolen starter med at tilbyde specialundervisning. Der er elever på Salix Skole, som ikke er pået alderssvarende fagligt niveau.

Skolens lærere virker engagerede og fag-fagligt dygtige. Det anbefales, at de ikke-læreruddannede undervisere tilbydes kurser i fagdidaktik, pædagogik og undervisningslære.

F. Aftaler mellem tilsynsmyndighed og skole (Fx aftaler om opfølgning, aftale om dato for næste tilsyn):

Næste tilsyn foretages primo 2010

G. Andet:

Dato: Valby den 12. februar 2009

Tilsynsførendes underskrift: Ingrid Brandt

Tilsyn 2007/2008

A. Tilsynet med skolen er foretaget af:

Benny Pedersen – Konsulent i distrikt Valby

Gl. Køge Landevej 3A, 3. sal – 2500 Valby

B. Tilsynsperioden:

Skoleåret 2007-2008

C. Helhedsindtryk:

Indledningsvis besøgte jeg skolen den 20. juni 2007 for at aftale konkrete tidspunkter for det pædagogiske tilsyn. Ved den lejlighed havde jeg først en samtale med skoleleder en, derefter blev jeg vist rundt på skolen, og mødet sluttede med en samtale med skolelederen og en af lærerne.

Samtaleemnerne var dels skolens elevgrundlag, herunder de transportproblemer, det kunne medføre, dels almene privatskoleemner (baggrund, oprettelse, forældreindflydelse, bestyrelse og lignende)

Skolen er beliggende i en rødstensbygning i to etager plus kælder. Der er en vinkeltilbygning, som indeholder en mindre sal, hvor skolen bl.a. afholder fællessamlinger.

Jeg har modtaget årsplaner for alle fag samt skolens timefordelingsplan. Skolens klassetrin er fra og med 3. til og med 8. (skoleåret 2007-2008), og der er derfor ingen afgangskarakterer at tage stilling til. Det er skolens plan, at der fra næste skoleår også er et 9. trin. Der er 1 klasse på hvert trin, i alt 6 klasser.

Der er grund til at bemærke, at alle elever virker venlige, interesserede, høflige og hjælpsomme. Der er en naturlig færden rundt i bygningen i frikvartererne, men eleverne opholder sig mest i deres hjemlokaler.

Disse er af forskellig størrelse, men for det meste lidt mindre end de lokaler, man ser på en folkeskole. De er møbleret hensigtsmæssigt med nye borde og stole. Der er opslagstavler og almindelige kridttavler i god stand. De lokaler, jeg så, havde elevtegninger, huskeregler mm. på vægge og opslagstavler– fuldstændig som i en folkeskole.

Det pædagogiske tilsyn fandt sted over 2 dage i efteråret 2007, nærmere betegnet torsdag den 6. september og mandag den 5. november 2007.

Begge dage blev indledt med en samtale på skolelederens kontor, hvor vi drøftede dagens program, ligesom vi i frikvartererne mødtes med de lærere, hvis undervisning jeg skulle overvære efterfølgende.

Matematik i 7. kl.:

Emnet var geometri, konstruktion af trekanter.

Der var 19 elever i klassen, og undervisningen foregik i god dialog med eleverne, som skiftevis blev kaldt til tavlen for at konstruere en trekant ud fra nogle givne forudsætninger, herunder skulle de i nogle tilfælde beregne en vinkel for at kunne gennemføre konstruktionen.

Der var tale om klasseundervisning, men i slutningen af lektionen arbejdede eleverne selvstændigt – evt. to og to.

Læreren havde en naturlig autoritet, og undervisningen var præget af ro og langt overvejende interesse for emnet.

Bogen var ”Matematiktak 7”, forlaget Alinea.

Dansk i 5. kl.:

Der var tale om et delehold med 9 elever, som arbejdede i grupper.

Emnet var eventyr, og konkret arbejdede man med ”Prinsessen med 12 par guldsko”, ”Askeladen” og ”Den lille hvide and”.

Der var gode muligheder for dialog, og den blev benyttet på en god og respektfuld måde.

Der blev arbejdet på denne måde i ca. 20 minutter, hvorefter de enkelte gruppe fremlagde for de øvrige ved tavlen.

Dialogen samlede sig om forskellige landes eventyr, ligheder og forskelle.

Arbejdsmaterialet denne dag var kopimateriale fra ”Ny Dansk”.

Engelsk i 4. kl.:

Denne klasse fyldte meget, der var 21 elever, som sad relativ tæt. Lektionen begyndte med en dialog på engelsk om dato, klokken, vejret og årstider, ligesom der blev sunget en sang, som handlede om navne på de almindelige legemsdele. Sangen blev gentaget 3-4 gange i stadigt hurtigere tempo.

Flere elever fik mulighed for at ytre sig.

Læreren bestræbte sig på at bruge den engelske dialog så meget som overhovedet muligt.

Der var en gennemgang af øvelserne i arbejdsbogen, og som hjælpemiddel blev anvendt en dvd-afspiller.

Endelig var der gennemgang af gloser til brug for lektie næste dag.

Dansk i 7. kl.:

Der var 19 elever i klassen, og der blev arbejdet med Karen Blixens ”Skibsdrengens fortælling”. Der arbejdedes individuelt og i grupper. Arbejdsopgaven var at få en forståelse af begreberne ”stolthed” og ”bevidsthed”.

Efterfølgende var der en dialog, som skulle belyse begreberne ud fra et handlingsreferat og uddybende spørgsmål.

Det faldt ikke eleverne nemt, men læreren roste og opmuntrede meget, ligesom der blev relateret til elevernes egen situation (eksistens) og teksten.

Ikke alle elever var lige aktive, men der var ingen forstyrrende adfærd.

Matematik i 3. kl.:

12 elever i klassen, og lektionen blev indledt med tabeløvelse – ellers var emnet geometri, rektangler og kvadrater/ omkreds og areal.

Der var tale om klasseundervisning med tavleoverhøring.

Hjemmeopgaverne blev rettet i fællesskab, således at eleverne efter tur oplæste deres resultater, hvorefter læreren sagde ”ja” eller ”nej”. Enkelte elever kom til tavlen for at regne opgaverne.

Derefter arbejdede eleverne fordelt ud over 2 lokaler med de nye opgaver. Dette foregik på en rolig måde, og læreren gik rundt og hjalp de enkelte elever.

Bogmaterialet var ”Sigma 3”.

Matematik i 6. kl.:

18 elever.

Her var det første gang, en af skolens lærere skulle vikariere for klassens faste lærer, som netop var begyndt sin barselsorlov.

Det var karakteristisk, at skolen benyttede egne lærere som vikar.

Emnet her var også geometri, og lektionen begyndte med en samtale om geometriske begreber.

Derefter blev cirkel, centervinkel og periferivinkel gennemgået i fællesskab ved hjælp af opgaver.

Læreren havde en naturlig autoritet og forstod at gribe elevernes bemærkninger på en konstruktiv måde.

Efter denne lektion var der fælles frokost på lærerværelset, hvor jeg klart mærkede en god, åben og konstruktiv stemning.

Dagens hændelser blev drøftet.

Sammenfattende:

Jeg overværede lektioner, hvor der var god fokus på faglighed, og eleverne virkede for langt de flestes vedkommende interesserede og engagerede.

Der var en god og respektfuld dialog, alle levede op til skolens målsætninger om konstruktiv dialog frem for skænderier og vrede.

Det er mit klare indtryk, at undervisningen og elevernes tilegnelse ligger på et niveau, som står mål med, hvad der i almindelighed kræves i folkeskolen.

D. Stillede krav til skolen:

Der er ikke stillet særlige krav til skolen.

E. Rådgivning og vejledning:

Der er ikke sket særlig rådgivning og vejledning.

F. Aftaler mellem tilsynsmyndighed og skole (Fx aftaler om opfølgning, aftale om dato for næste tilsyn):

Ingen aftaler er indgået på nuværende tidspunkt.

G. Andet: